OOGKLINIEK IN LAOS, XK 
(door Rob Honings)

INLEIDING: (zie ook verder voor een chronologisch verslag)
Na realisatie van de bouw van het oogziekenhuis in Nepal is onze club op zoek gegaan naar een nieuw project met betrekking tot oogzorg, omdat wij hierin jarenlange ervaring en expertise hebben opgedaan.

In voorjaar 2013 is samen met Eye Care Foundation Amsterdam gezocht naar een nieuw oogzorg project in Azië.  Gekozen is voor de bouw van een oogkliniek in Phonsavan in Laos. Deze oogkliniek bestrijkt de provincie Xieng Khouang en een gedeelte van Hua Phan, die tot de armste gebieden van Laos gerekend kunnen worden. Lionslid Rob Honings heeft zich verdiept in de voorliggende plannen, de plaatselijke omstandigheden en uitgangspunten, vooral op bouwtechnisch en installatietechnisch vlak. De medische kant is bekeken door oogarts Cees van der Windt, werkzaam in onder andere Rivierenland Ziekenhuis Tiel. Hij is bekend met de oogproblematiek in de regio Vietnam/Laos en wordt door Eye Care Foundation gevraagd ter ondersteuning van hun projecten vanuit medisch perspectief.

Rob Honings is in oktober 2013 namens onze club, immateriele dienstverlening, zelf naar Laos gevlogen om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de situatie. Samen met Cees van der Windt en een delegatie van Eye Care Foundation zijn diverse gesprekken gevoerd met de plaatselijke instanties, de architect en de medische staf. Gedurende deze tiendaagse trip zijn de verdere randvoorwaarden besproken om het project tot een succes te kunnen maken. 

De plaatselijke oogarts, Dr. Komua, verricht zijn werkzaamheden nu nog in twee kamertjes van in totaal nog geen achttien vierkante meter. Voor oogoperaties moet hij tussen de bedrijven door gebruik maken van een algemene operatiekamer. Ook in Laos is oogziekte een zeer veel voorkomende ziekte.  Wij denken dit nieuwe project in hooguit twee jaar te kunnen realiseren.Link:
Eye Care Foundation: http://eyecarefoundation.nl/projecten/laos/projecten-in-laos/ 
Wilde Ganzen:           https://www.wildeganzen.nl/nc/projecten/project/do/show/Project/laos/bouw-van-oogkliniek/

Laatste nieuws uit en over Laos:

februari 2015 RH: De bouw vordert gestaag
De nieuwbouw van de oogkliniek in Laos vordert gestaag.
Het Monitoring Report nr. 02 heb ik half februari ontvangen van onze supervisor ter plaatse.
E.e.a. verloopt volgens planning en hier en daar zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd op basis van enkele gedane "recommendations".
Hieronder enkele foto's (februari 2015)Van links naar rechts:
Mr. Phonesamout (Indara, Co.,); Mr. Pay (VongPakdee Co.,’s engineer);
Mr. Khambone (XK PDH); Dr. Komua (Director XK hospital);
Mr. Ninphone (finance staff of XK PDH); Mr. Xay (VongPakdee Co., contractor)Overleg op de bouwplaats over een gedane aanpassing


De voorzijde van de nieuwbouwLinker zijde van de nieuwbouw

De gang in het gebouw


APPROVED revise waste water pipe planBuitenzijde met leiding/afvoeren t.b.v. de septic tank (waste water pipe plan)


januari 2015 RH: De bouw is gestart
Na het aanstellen van een supervisor ter plaatse, mr. PhoneSamouth Indara, heeft in de maanden november/december de TENDER plaatsgevonden voor de bouw.
Van 4 aannemers/contractors is een bid ontvangen.
Deze aanbiedingen zijn vergeleken en na evaluatie en een eindprijsonderhandelingsronde is door Eye Care Foundation en Lionsclub een "GO" gegeven voor opdrachtverstrekking aan de contractor VongPhakdy.

Na het verkrijgen van de noodzakelijke stukken, zoals het contract in het engels, bankgaranties, planning etc. is akkoord/approved voor start uitvoering gegeven.
PDF planning=> Overall-planning
Het eerste monitoring-report, opgesteld door onze supervisor ter plaatse, is reeds ontvangen en door mij goedgekeurd.
Eea verloopt voorspoedig.

Hierbij enkele impressie foto's.


Het bouwteam ter plaatse, vooraan van links naar rechts:
Mr. Tee (engineer), Mr. PhoneSamouth Indara (supervisor), Mr. Xay VongPhakdee (contractor)
november 2014: website Wilde Ganzen:
Bekijk ook eens de website van Wilde Ganzen:

https://www.wildeganzen.nl/nc/projecten/project/do/show/Project/laos/bouw-van-oogkliniek/


oktober 2014: super visor en status
Na een voorselectie is er afgelopen week, via een FACE TIME verbinding met Laos, een selectieronde geweest om een supervisor op locatie aan te stellen, die namens ons toezicht houdt op o.a. de voortgang en de kwaliteit van het project. Middels periodieke rapportages aan kartrekker Rob Honings, zal de voortgang en kwaliteit worden bewaakt en worden bekeken of er een termijnbetaling kan plaatsvinden. De supervisor heeft zitting in de Stuurgroep en het Bouwteam ter plaatse en rapporteert rechtstreeks aan Rob.
Indara Architect Co. heeft afgelopen week de opdracht voor de invulling van deze supervisor verkregen.
Op dit moment wordt de TENDER voor de aannemers afgerond (bestek en tekeningen: drawings en BOQ). De supervisor zal deze stukken nog inhoudelijk beoordelen.
De TENDER zal worden uitgezet bij 5 plaatselijke aannemers. Deze zijn reeds voor geselecteerd door de plaatselijke autoriteiten.
De overall planning (concept) ziet er als volgt uit:
- TENDER aannemers: oktober/november 2014
- Eind november biedingen ter beoordeling Stuurgroep met een gunningsadvies aan Provinciale Gezondheidsdient XK en ECF/Lions ter accodering.
- Start bouw: december 2014/januari 2015
- Realisatie bouw tot juli/aug. 2015 (e.e.a. afhankelijk van voortgang regenseizoen)
- Officiele opening gepland in november 2015
Dit is een eerste concept overall planning.


oktober 2014:
voortgang:
Vrijdag 10 oktober is in Phonsavan, provincie hoofdstad van Xieng Khouang het contract getekend voor de nieuwbouw oogkliniek.
Vanuit Eye Care Foundation was hierbij aanwezig Yvonne Reifler, project director, die ook namens de LionsClub Land van Cuijk en Noord Limburg, in deze Rob Honings als "de kartrekker", de contracten in 10 voud ondertekende. De contractpartner in Laos is de provinciale gezondheidsdienst van Xieng Khouang.PDF contract=> contract blz 1 PDF


oktober 2014:
WILDE GANZEN:
Zie ook info wilde ganzen op hun web-site

https://www.wildeganzen.nl/nc/projecten/project/do/show/Project/laos/bouw-van-oogkliniek/land/laos/september 2014: VOORBEREIDING TOT REALISATIE:
In de tussentijd is het ontwerp verder geoptimaliseerd, waarbij o.a. de capaciteit van patientenopvang na de operatie vergroot is naar een 8 beds Patien's Ward.
Verder nog een aanpassing bij de sterilisatie ruimte.PDF tekening plattegrond, aanpassing 8 beds => 140927 PDF 03


Op dit moment wordt de TENDER voor aanbesteding van uitvoerende werkzaamheden voorbereid en vindt er een selectie plaats om een SUPERVISOR ter plaatse aan te stellen.
Dit zal in nauwe samenwerking tussen ECF en Lions Club plaatsvinden. In week 41 zal uit de opgestelde short list van kandidaten een selectie plaatsvinden. Middels de moderne communicatiemiddelen, Skype/Face Time, is dit een stuk eenvoudiger geworden over deze afstand. Rekening houdend met een tijdverschil van 5 uur.


september 2014: LIONS GOLF DAG 12 SEPTEMBER 2014:
Met deze uitgangspunten zijn de Lions Clubleden aan de slag gegaan met de organisatie van de 10e Golfdag om de noodzakelijke gelden te genereren. 
Dit middels verwerven van sponsors en verkoop van flights en clinics.
Dit resulteerde op 12 september 2014 in een schitterende 10e golfdag onder prachtig weer, gezelligheid met een spectaculair resultaat.
Totaal bracht deze golfdag € 83.000 op waarvan € 75.000 voor project Laos XK (zie ook Lions Golf).foto van rechts naar links: Gerard Muskens (Lion voorzitter Golfcommissie), Jeroen van der Helden (Wilde Ganzen) en Rob Honings (Lion).

De cheque van € 50.000 en de vermeerderingscheque van Wilde Ganzen, € 25.000, totaal € 75.000 voor de oogkliniek in Laos XK.augustus 2014: BEZOEK Mr. HUY NEDERLAND EN ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST:
Tijdens de zomer Lionsmeeting van 19 augustus 2014 gaf mr. Huy een korte presentatie over de oogzorg in Laos en de activiteteiten van Eye Care Foundation (ECF) aldaar.
Na deze presentatie werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Lions Club en ECF. Yvonne Reifler, Project Director namens ECF en Rob Honings, President 2014-2015 en kartrekker Project Laos XK namens de Lions Club.foto van links naar rechts: Rob Honings (Lions Club), mr. Huy en Yvonne Reifler (ECF) bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.juli 2014: WILDE GANZEN:
Bij de Wilde Ganzen is door de Lions Club een aanvraag ingediend om voor vermeerdering in aanmerking te komen voor project Laos XK.
Deze is gehonoreerd door Wilde Ganzen, inhoudende dat elke EURO ingebracht door de Lions Club vermeerderd zou worden met 55%.
oktober 2013: BEZOEK LAOS

 
foto: ingang algemeen provincie ziekenhuis in Phonsavan provinciehoofdstad van Xieng Khouang (XK).

Tijdens ons bezoek in oktober 2013 hebben we de voorliggende plannen tegen het licht gehouden. Al snel waren wij, Cees en Rob, het erover eens dat het huidige ontwerp, ca. 650 m2 groot, voor de huidige en toekomstige verwachte patientenstroom te groot en te ambitieus was. In een meeting met dr. Komua, de directie van het ziekenhuis en de provincie bestuurder gezondheid hebben we onze bedenkingen kenbaar gemaakt. Wij achten een oogkliniek met een omvang van ca. 300-350m2 voldoende om de komende 10 jaren oogzorg te kunnen bieden aan de provincie Xieng Khouang vanuit Phonsovhan op de locatie van het algemene ziekenhuis.
Hierop hebben wij voorgesteld met Dr. Komua het voorliggende plan door te nemen op noodzaak, toekomst, efficiency, logistiek etc.
Dit heeft geleid tot een zogenaamd REDESIGN traject.


foto van links naar rechts: Dr. Komua, Dr. Cees van der Windt en Rob Honings bespreken het Programma van Eisen (PvE) voor een aangepaste oogkliniek.  


foto van links naar rechts: Dr. Komua, mr. Huy (ECF Vietnam) en Rob Honings bespreken het REDESIGN voorstel van Rob van de aangepaste oogkliniek.     


foto: handmatige schets van REDESIGN Eye Clinic voorstel Rob.

Na overeenstemming en draagvlak bereikt te hebben voor dit aangepaste plan, van ca. 650 m2 naar 350 m2 teruggebracht met o.a. logistieke aanpassingen en aanpassingen i.v.m. schone en vuile zones, heeft de locale architect van Dr. Komua en directie ziekenhuis de opdracht gekregen de tekeningen aan te passen.
In december 2013 mochten wij deze vanuit Laos ontvangen ter controle en beoordeling.

PDF bouwkundige plattegrond=>
Laos/02_A03.pdf

De mutaties waren prima overgenomen en verwerkt in een nieuwe tekening van december 2013. Alle aanpassingen waren ook al doorverwerkt in alle relevante tekeningen.

Vervolgens is het traject doorlopen m.b.t. de financiering. Hierbij is ook de Wilde Ganzen betrokken aangezien het project in aanmerking kan komen voor een vermeerdering vanuit de Wilde Ganzen.
Doordat De Stichting Lions Werkgroep Blinden (SLWB) ook graag een duit in het zakje wilde doen valt het project bij Wilde Ganzen ook in de categorie Fight for Sight Projecten.

CONTEXT LAOS:
Laos is een van de armste landen in Zuidoost Azië. Er wonen 7 miljoen mensen. Het bergachtige land is zeven maal groter dan Nederland. Verreweg de meeste Laotianen wonen op het platteland en leven van de landbouw. 1/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens, (USD 1,25 per dag).
Toegang tot gezondheidszorg is beperkt. Voor veel mensen is oogzorg nauwelijks bereikbaar. I
n het Noord-Oosten van Laos ligt het overheidsziekenhuis van de provincie Xieng Khouang. Het ziekenhuis bereikt de bevolking van twee provincies: Xieng Khouang en Houa Phanh. Het ziekenhuis heeft een kleine oogafdeling, dat voorzieningen moet delen met andere afdelingen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis zelf is al krap bemeten.

 


Login leden