Stichting Activiteiten Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg

KvK nr. 41062939.
De Stichting heeft de ANBI status. Fiscaal kenmerk 816678820.                                                 
Bankrek. NL76 RABO 0108 6593 48
www.lionsnet.nl/stichting

Bestuur:
Jos Lohuis, voorzitter
Gerard Müskens, secretaris-penningmeester
Pierre Hermans, lid
Erwin Ruedisueli, lid
Frank de Rijk, tijdelijk toegevoegd lid/president 2018-2019

Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de Vereniging Lionsclub Land van Cuijk
en Noord-Limburg.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Beleid:
De Stichting heeft ten doel haar financiële middelen, zoveel als naar het oordeel van haar bestuur
mogelijk is, te besteden voor doeleinden die een sociaal-caritatief karakter hebben.
Hoe dan ook dient een zeer overwegend gedeelte van haar geldmiddelen dienstbaar te worden
gemaakt aan de behartiging van doeleinden, die als van algemeen maatschappelijk belang kunnen
worden beschouwd.
De doeleinden worden vastgesteld door de Vereniging Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg.
Deze doeleinden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten liggen.
Naast de regionale initiatieven zijn de voornaamste projecten:  -  oogzorg 
                                                                                           -  opleidingen weeshuis in Benin
                                                                                           -  geboortezorg
                                                                                           -  verloskunde afdeling Malawi
                                                                                           
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële
fondsen, door donaties, en uit opbrengsten van activiteiten van de Lionsclub Land van Cuijk
en Noord limburg. De belangrijkste actie in deze is het organiseren van een golftoernooi.
Het bestuur van de Stichting beheert en besteedt het vermogen van de Stichting en legt daarvan
jaarlijks verantwoording af aan de Vereniging Lionsclub Land van Cuijk en Noord limburg.

Balans per 31 december 2017

 Activa                                                       31-12-2017                31-12-2016
 
       TOTAAL                                               23.116,40               63.271,79
                                                                 ========                ========                                          


Passiva     
                                               31-12-2017               31-12-2016                                                                   

Bestemmingsverplichtingen:
Project Oogzorg/ 4WD                                            0,00                    22.284,43
Reg. initiatieven/Alg. doelen                            4.934,88                      6.977,86
Project Dog Sim                                                      0,00                      2.500.00
Niet verzilverde prijzen (reserves)                  18.181,52                      4.252,90
Project Malawi                                                        0,00                    27.256,60

        TOTAAL                                             23.116,40               63.271,79
                                                                 ========                ========

Het bestuur van de stichting stelt elk jaar een jaarverslag op.

PDF Jaarverslag Stichting 2017
PDF Jaarverslag Stichting 2016
PDF Jaarverslag Stichting 2015

PDF Jaarverslag Stichting 2014
PDF Jaarverslag Stichting 2013
PDF Jaarverslag Stichting 2012
PDF Jaarverslag Stichting 2011


   

 
Login leden