Stichting Activiteiten Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg

KvK nr. 41062939.
De Stichting heeft de ANBI status. Fiscaal kenmerk 816678820.
Bankrek. NL76 RABO 0108 6593 48

Bestuur

Voorzitter Jos Lohuis
Secretaris-penningmeester Gerard Müskens
Pierre Hermans
Erwin Ruedisueli
Martijn Geurts

Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de vereniging Lionsclub Land van Cuijk en NoordLimburg. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Beleid

De Stichting heeft ten doel haar financiële middelen, zoveel als naar het oordeel van haar bestuur mogelijk is, te besteden voor doeleinden die een sociaal-caritatief karakter hebben.
Hoe dan ook dient een zeer overwegend gedeelte van haar geldmiddelen dienstbaar te worden gemaakt aan de behartiging van doeleinden, die als van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd. De doeleinden worden vastgesteld door de vereniging Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg. Deze doeleinden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten liggen.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële fondsen, door donaties, en uit opbrengsten van activiteiten van de Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg. De belangrijkste actie in deze is het organiseren van een golftoernooi. Het bestuur van de Stichting beheert en besteedt het vermogen van de Stichting en legt daarvan jaarlijks verantwoording af aan de vereniging Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg.